Районна газета

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Статтєю 52 Закону України «Про запобігання корупції» визначені додаткові заходи здійснення фінансового контролю:

- повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента;

- повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

 

Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті.

Установа банку-нерезидента – юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії,

відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 20 затверджено Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Суб’єкт декларування заповнює форму повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі

банку-нерезидента власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього

або чорного кольору так, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей, та засвідчує її своїм підписом.

Зазначене повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного агентства засобами поштового зв’язку рекомендованим

листом з повідомленням про вручення.

Повідомлення також може бути надіслане через власний персональний

електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після автентифікації суб’єкта декларування — електронної процедури, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних.

Якщо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента було надіслано через власний персональний електронний кабінет через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру, Національне агентство підтверджує отримання такого повідомлення шляхом надсилання повідомлення про отримання до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї в наданні

всієї чи частини інформації – усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 1 січня 2019 року - 96050 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

У НАЗК акцентують увагу на тому, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

У разі отримання суб'єктом декларування кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, виникає зобов'язання подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. Наприклад, якщо місячна заробітна плата суб’єктадекларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, то у цьому випадку всуб’єкта декларування виникає обов’язок повідомляти про це Національнеагентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Якщо при отриманні спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість його не відома, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подається.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто, шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).

Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи одержані в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні.

Суб’єкт декларування повинен підтвердити ознайомлення із правилами заповнення форми повідомлення перед початком внесення інформації до розділів форми шляхом проставлення відповідної відмітки та заповнити вісім розділів повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.