Районна газета

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗМІЩЕНО 08.02.2018

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) звертається до Кабінету Міністрів України з метою реалізації повноважень покладених на Комітет, як на Уповноважений орган з питань державної допомоги.

Відповідно до пункту 6 статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних завдань Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

 

Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачено, що моніторинг державної допомоги - збирання та проведення аналізу інформації про державну допомогу з метою здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону та рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги визначеного цим Законом, а також підготовка та подання звітності про державну допомогу.

При реалізації повноважень у сфері моніторингу державної допомоги, Комітетом було розглянуто постанову Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями».

Згідно з Преамбулою постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі - Порядок), затверджено відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Підпунктом в пункту 18 частини другої статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» передбачено, що Кабінет Міністрів України визначає порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Згідно з Порядком, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, крім підприємств перелічених у пункті 1, до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка піддягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

Водночас, Порядком передбачено ряд виключень з положень пункту 1 Порядку, а саме:

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення таких реєстрів та створення умов для їх технічного і технологічного функціонування;

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період Державним концерном “Укроборонпром”, його учасниками, державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які задіяні у розробленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення у зазначений період, визначається у розмірі 30 відсотків згідно з Постановою КМ № 933 від 26.10.2016;

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба, до державного бюджету за відповідний період, визначається в розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення цього Реєстру та створення умов для його технічного і технологічного функціонування;

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а саме державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” та державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго”, визначається у розмірі 40 відсотків:

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування ним 35 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на модернізацію та закупівлю обладнання, в тому числі для персоналізації паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами Державної кримінально-виконавчої служби, які віднесені до сфери управління Міністерства юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на капітальний ремонт, модернізацію, придбання необоротних активів та розвиток виробництва.

Відтак, вищезазначені положення Порядку визначають перелік суб’єктів господарювання, для яких розмір відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету за відповідний період є меншим ніж встановлений пунктом 1 Порядку. Такі заходи містять ознаки державної допомоги, відповідно положень до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону державна допомога суб’єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для

виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

Отже, державка підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

-         підтримка надасться суб’єкту господарювання;

-         фінансування державної підтримки здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

-        підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

-         підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

Пунктом 2 Перехідних та прикінцевих положень Закону передбачено що усі надавачі державної допомоги протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані подати Комітету повідомлення про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності цим Законом.

Відповідно, заходи передбачені положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», потребують подання повідомлення Комітету.

Повідомлення подаються згідно з урахуванням вимог Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631.

Згідно з абзацом третім пункту 1 Розділу 4 Порядку № 2-рп у разі якщо надавачами державної допомоги є одночасно декілька . органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи юридичних осіб, що діють від їх імені, уповноважених розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами, які ініціюють та/або надають державну допомогу, Комітету подається спільне повідомлення про нову державну допомогу.