Районна газета

МЕХАНІЗМ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ЗМІНЕНО

Із 1 липня цього року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» (№ 231-VII). Цим законом внесено зміни в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Законом урегульовано низку питань пенсій­ного забезпечення:

1) про зарахування до страхового стажу часу пе­ребування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами ;

2) про виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям, які досягли 18-річного віку, у період перерви в навчанні;

3) про зміну механізму перера­хунку пенсій із 1 березня кожного року;

4) про оптимізацію зарплати для обчи­слення пенсії шляхом пер­шочергового виключення періодів отримання допо­моги по безробіттю;

5) про удосконалення механізму визначення середньомі­сячного коефіцієнта зар­плати особи за наявності неповних місяців стра­хового стажу.

Починаючи із січня 2004 року під час призначення пенсій за нормами Закону Украї­ни «Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) час перебу­вання жінок у відпустці у зв'язку з вагітністю та по­логами в страховий стаж не зараховували (оскільки їх не вважали застрахова­ними особами і, відповід­но, за них не сплачували внески в Пенсійний фонд). Законом № 231-VII це питання врегульовано. Отже, з липня 2013 року особи які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітні­стю та пологами й отриму­ють  допомогу  у  зв'язку з   вагітністю  та   полога­ми, будуть застрахованими особами, тому цю відпустку зараховуватимуть у страховий стаж під час призначення пенсії.

За чинною редакцією Закону № 1058, діти, що отримують пенсію у зв’зку з втратою годувальника та які досягли 18-річного віку, втрачали право на отримання такої пенсії за місяці перерви в навчанні між закінченням одно­го навчального закладу і вступом в інший. Тобто, дитині, що закінчила шко­лу в червні, а розпочала навчання  вищому навчальному закладі з вересня, пенсію за липень і серпень не виплачували. Діти не отримували пенсію у період перерви в навчанні навіть в одному й тому самому закладі (між отриманням кваліфікації бакалавра і  вступом у магі­стратуру) . Новий закон цю несправедливість виправив:  відтепер діти (якщо вони навчаються за денною формою навчання) матимуть можливість отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника у періоди перерви в навчанні, але за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців.

Законом № 231-VII змі­нено механізм щорічного перерахунку призначених пенсій із 1 березня кожно­го року, що передбачено в частині другій статті 42 Закону № 1058. Порядок здійснення такого перера­хунку, як і раніше, визначатимуть у межах бюджету Пенсійного фонду за рі­шенням Кабінету Міністрів України.

Якщо за чинним законо­давством право на пере­рахунок пенсій визначали залежно від того, наскіль­ки попереднього року зріс розмір пенсії особи, то в зв'язку зі змінами, внесе­ними новим законом, це не матиме значення. Перерахунку фактично під­лягатимуть усі пенсії, призначені раніше за За­коном  №1058. При цьому заробітну плату, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, буде підвищено на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівня­но з попереднім роком. Кожному пенсіонерові гаран­товано підвищення заро­бітної плати, з якої приз­начено (попередньо перераховано) пенсію, на кое­фіцієнт, не менший за зро­стання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік.

Закон № 231-VII надає можливість пенсіонерові під час визначення зарпла­ти для обчислення пенсії з періоду, за який врахову­ють заробітну плату (дохід) для її обчислення, насам­перед виключити періоди одержання допомоги по безробіттю (за ці періо­ди враховують мінімальну зарплату) незалежно від їх періодичності. Також удос­коналено механізм визна­чення середньомісячного коефіцієнта зарплати осо­би за наявності неповних місяців страхового стажу (місяці, в яких заробіток менший за мінімальну заробітну плату). Це дасть можливість збільшити роз­мір пенсії.