Районна газета

Відділ культури, туризму, національностей та релігій Недригайлівської районної державної адміністрації

        Діяльність у сфері культури:  творча, господарська, бібліотечна, інформаційна, музейна освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

 

         Пріорітети державної політики в сфері культури :

-         державні програми економічного і соціального розвитку;

-         державні цільові програми у сфері культури;

-         розвиток культури української нації;

-         збереження, відтворення та охорона історичного середовища;

-         естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;

-         охорону культурної спадщини;

-         розширення культурної інфраструктури села;

-         функціонування і розвиток мережі бібліотек, музеїв, шкіл естетичного виховання, клубів, заповідників, кіно-.

 

        Мережа закладів культури району:

-         клубних – 31;

-         бібліотечних – 25;

-         шкіл естетичного виховання – 2;

 

       Недригайлівський краєзнавчий музей, історико-літературний музей-садиба Олекси Ющенка в с.Хоружівка ввійшли в склад  обласного Державного історико-культурного  заповідника «Посулля».

       До Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення відносяться археологічні пам’ятки Попаш, В’єхань та Пам’ятник на місці першої в Україні знахідки кісток мамонта у с.Кулішівка. Представляє  наш район на заходах різних рівнів 11 аматорських народних колективи.

 

       Всього в галузі культури району працює:   163 чоловік.

 

       Культурно-мистецьке життя району:

 

       Учасники художньої самодіяльності району є лауреатами республіканських, обласних та регіональних фестивалів, оглядів, конкурсів.

        Свято Купала є візитною карткою Недригайлівщини. Гості з усіх куточків України та закордону щороку поспішають на берег Сули, щоб прийняти участь у самобутньому з народними традиціями, обрядами дійстві, що уже більше сорока років проходить на теринах району.

         Популярністю серед любителів хорового співу користується обласний фестиваль шкільних хорів „Співаймо разом” у с.Терни, започаткований Анатолієм Юрієвичем Мокренком, нашим земляком, народним артистом СРСР,  народним артистом України, лауреатом Державної премії України ім.Т. Г.Шевченка. Щороку на малій батьківщині відомого співака звучать понад 10-15 дитячих хорів. Тільки Недригайлівський район представляє 5-6 дитячих хорових колективів щороку.           

          Для збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку соціальної інфраструктури сільських територій району, пропаганди кращих трудових і мистецьких надбань Недригайлівщини в селах району проходять Дні села, де проводяться виставкові заходи сільського господарства, вшанування кращих людей праці та аматорів народної творчості, налагодження шефської допомоги сільськогосподарських підприємств та приватних осіб сільським населеним пунктам в покращенні розвитку культури на селі.

        


 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури і туризму Недригайлівської

районної державної адміністрації

 

         1. Відділ культури і туризму районної держадміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою цієї райдержадміністрації, і підзвітний та підконтрольний голові відповідної райдержадміністрації та управлінню культури обласної державної адміністрації.

         2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його повноважень, а також положенням про відділ.

           3. Основними завданнями відділу є:

           забезпечення на відповідній території реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

           здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії;

           забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

           сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території;

           створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення;

           забезпечення в доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

          сприяти розвитку сільського туризму;

         контроль за виконанням делегованих повноважень в сфері культури.

         4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно – ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно- і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, конфертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, придбанню та розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

          здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;

          подає пропозиції до проетів програм соціально-економичного та культурного розвитку відповідної території та проектів місцевого бюджету;

          сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;

          готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно- і відео мережі та кіно- і відео прокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд держадміністрації та управління культури обласної держадміністрації;

          надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;

           проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва;

           сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища відповідної території, відродженню осередків традиційної народної творчості, художнії промислів і ремесел;

           створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;

           веде облік, забезпечує охорону, реставрацію пам’яток історії та культури , що знаходяться на території району;

           здійснює контроль над збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

          організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і огранізацій культурно-мистецької сфери;

          сприяє розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

         вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських (міжрайонних) культурних зв’язків відповідно до законодавства;

         сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товарист, інших культурно-мистецьких організацій;

          здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;

         організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, вистоваок-продажів;

          подає управлінню культури обласної держадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників відділу держаіними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

          сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

         виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

         5. Відділ має право:

         залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

          одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для викрнання покладених на нього завдань;

         скликати в установленому порядку наради з питань, що належить до її комтенції.

               6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  

іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

         органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

         7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з управлінням культури облдержадміністрації.

          8.  Начальник:

           здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

           видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

     призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.       

            9.Начальник відділу культури утримується за рахунок  коштів державного бюджету.

          10. Чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації.

           11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.