Районна газета

Правила внутрішнього службового розпорядку Недригайлівської районної державної адміністрації

ОНОВЛЕНО 24.05.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами державних
службовців апарату та нечисленних
структурних підрозділів
Недригайлівської районної
державної адміністрації
протокол № 24 від 23.05.2017 року

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку апарату та

 нечисленних структурних підрозділів Недригайлівської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Ці Правила внутрішнього службового розпорядку апарату та нечисленних структурних підрозділів Недригайлівської  районної державної адміністрації  (далі – Правилавнутрішнього службового розпорядку) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату та нечисленних структурних підрозділів Недригайлівської  районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державних службовців в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами державних службовців за поданням голови райдержадміністрації та профспілкового комітету райдержадміністрації на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за  № 457/28587.

4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

 

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5. Одяг державних службовців повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

 

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державних службовців

 

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У райдержадміністрації встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

         Встановлено такий режим роботи:

         початок роботи о 8:00 – протягом робочого тижня;

перерва з 12:00 до 13:00 – протягом робочого тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17:15, у п'ятницю – о 16:00.

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

Відділ організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  здійснює прийом суб’єктів звернень без перерви на обід та  що четверга  до 20:00 в межах 40 годинного робочого тижня.   

За рішенням голови Недригайлівської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Режим роботи в райдержадміністрації встановлено з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у районі.

3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4. Робітникам та працівникам, які виконують функції з обслуговування забороняється відволікати державних службовців від виконання їх посадових обов’язків.

5. Облік робочого часу у райдержадміністрації здійснюється у табелі робочого часу.

Контроль своєчасного виходу на роботу у райдержадміністрації здійснюється у журналі обліку робочого часу.

6. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення державними службовцями

про свою відсутність

 

1. Державний службовець повідомляє безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

 

 

V. Перебування державних службовців в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, про яке повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова райдержадміністрації, за потреби, може залучати державних службовців до чергування у робочі, вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця у робочі, вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом юридичного забезпечення та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються:  прізвище, ім’я по батькові державного службовця (чергового), дата та години чергування.

4. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

 

 

VІ. Порядок доведеннядовідома державного службовця нормативно-правовихактів, наказів, доручень та розпорядженьзіслужбовихпитань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на веб-сайті райдержадміністрації у форматі веб-порталу органів виконавчої влади Сумської області.

 

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 

1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачіділоводства (справ) і майна державнимслужбовцем

 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене, у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, майно уповноваженій головою райдержадміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, працівником  структурного підрозділу апарату райдержадміністрації з питань управління персоналом та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чиним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

 

 

Голова Недригайлівської
районної державної адміністрації                                                                                   Р.В. Лаврик

 

 

Голова профспілкового комітету
Недригайлівської  районної
державної адміністрації               
                                                                              С.М. Коломієць